Handelsbetingelser for SH Shop

SH Shop

Krimsvej 1 B, 2.th

2300 KBH S

TLF: +4560768646

CVR: 39309394

Betaling

SH Shop modtager online betalinger med Visa, Mastercard.

Betaling vil først blive trukket på din konto, når den fysiske vare afsendes eller det virtuelle produkt er oprettet med mindre andet er aftalt eller fremgår af din ordre.

Alle beløb på hjemmesiden er inklusiv moms.

Hjemmesiden bruger følgende valutaer til prissætning:

Denmark – Kroner (DKK)

SH Shop benytter en sikker betalingsserver, der krypterer alle oplysninger med SSL protokol hvilket betyder din data er sikker og ikke kan læses af andre udefrakommende.

SH Shop’s egen hjemmeside bruger ligeledes kryptering med SSL protokol.

Levering

Leveringstiden for din ordre er 1-5 hverdage.

SH Shop afsender varer med følgende: DAO – Direkte, DAO – Pakkeshop

Fragten bliver beregnet ud fra vægt.

Du vil kunne vælge i mellem at få pakken sendt “uden omdeling” eller “med omdeling”.

Du vil altid modtage et track and trace nr. så du kan følge din pakke, fra vores lager og hjem til dig.

Fortrydelsesret

Der gives 14 dages fuld returret på varer købt på hjemmesiden med mindre andet er aftalt eller fremgår af din ordre.

Den 14 dags periode starter den dag hvor ordren er leveret.

Eventuelle returneringsomkostninger afholder du selv.

Ønske om fortrydelse skal meddeles os senest 14 efter leveringen og være os i hænde seneste 14 dage efter vi er informeret om dit brug af fortrydelsesretten.

Ønske om brug af fortrydelsesret skal gives sendes på mail kontakt@stophetzen.nu. I meddelelsen skal der gøres tydeligt opmærksom på dit ønske om brugen af fortrydelsesret.

Varens stand ved returnering

Du hæfter for den forringelse af varens værdi, som skyldes anden håndtering, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varens art, egenskaber og funktion. Dette betyder at du må prøve varen på samme måde som hvis du handlede i en fysisk butik.

Hvis varen er prøvet udover, hvad der er beskrevet ovenfor, betragtes den som brugt og af forringet værdi. Dette betyder, at du ved fortrydelse af købet får en mindre del eller intet af købsbeløbet retur. Det er op til SH Shop at vurdere varens stand.

Reklamationsret

Der gives 2 års reklamationsret på produkter i henhold til den danske købelov. Reklamationsretten gælder for alle fejl i software, materiale og fabrikation.

Reklamation vedr. fejl og mangler skal meddeles til SH Shop i rimelig tid efter varens modtagelse.
Her anses max. to måneder som rimelig tid, med mindre andet er aftalt.
Vi refunderer rimelige fragtomkostninger.

Reklamationen frafalder ved forkert eller ualmindelig betjening af produktet.

SH Shop dækker returneringsomkostningerne i rimeligt omfang.

Ved returnering kontaktes virksomheden:

SH Shop

Krimsvej 1 B, 2.th

2300 KBH S

TLF: +4560768646

Reklamationer modtages ikke hvis disse er sendt på efterkrav.

Kunde- & Privatlivspolitik

Vi videresælger ikke personlige oplysninger og videregiver ikke dine personlige oplysninger til andre, de er kun registreret i vores kundekartotek. Du kan til enhver tid få slettet dine oplysninger.

For at du kan indgå aftale med SH Shop, har vi brug for følgende oplysninger:

. Navn

. Adresse

. Telefonnummer

. E-mail adresse

Vi foretager registreringen af dine personoplysninger med det formål, at kunne levere varen til dig.

Personoplysningerne registreres hos SH Shop og opbevares i op til fem år, hvorefter oplysningerne slettes.

Når der indsamles personoplysninger via vores hjemmeside, sikrer vi, at det altid sker ved afgivelse af dit udtrykkelige samtykke, således at du er informeret om præcis, hvilke oplysninger, der indsamles og hvorfor.

Direktøren og de ansatte for SH Shop har adgang til de oplysninger, der registreres om dig.

Den dataansvarlige i SH Shop er:

Vi opbevarer og transmitterer ikke kundeoplysninger krypteret.

Som registreret hos SH Shop har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Du har også ret til indsigt i, hvilke oplysninger, der er registreret om dig. Disse rettigheder har du efter Persondataloven og henvendelse i forbindelse hermed rettes til kontakt@stophetzen.nu.

Cookies

https://www.stophetzen.nu anvendes cookies med det formål at optimere hjemmesiden og dets funktionalitet, og dermed gøre besøget så nemt som muligt for dig.

Du kan til enhver tid slette cookies fra din computer, hvordan afhænger af din browser.

Log-statistik

Vi bruger en log-statistik på https://www.stophetzen.nu, hvilket betyder, at et statistik-system opsamler information, som kan give et statistisk billede af, hvor mange besøgende vi har, hvor de kommer fra og hvor på websitet det forlades mv.

Logstatistikken anvendes kun med det formål, at optimere SH Shop’s hjemmeside.

Klagemuligheder

Klager over produkter kan sendes til:

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens

Carl Jacobsens Vej 35

2500 Valby

www.forbrug.dk

For EU-borgere uden for EU skal klager sendes via EU Kommissionens online klageplatform.

ec.europa.eu

Ved klage skal vores email adresse angives: kontakt@stophetzen.nu samt hjemmesiden du har købt varen på.

—- ENGLISH

Terms and conditions of SH Shop & SmokeBuddy App

SH Shop

Krimsvej 1 B, 2nd

2300 KBH S

TLF: +4560768646

CVR: 39309394

Payment

SH Shop receives online payments with Visa, Mastercard.

Payment will only be deducted from your account when the physical item is shipped or the virtual product is created unless otherwise agreed or indicated by your order.

All amounts on the website are inclusive of VAT.

The website uses the following currencies for pricing:

Denmark – Kroner (DKK)

SH Shop & SmokeBuddy App uses a secure payment server that encrypts all information with SSL protocol which means your data is secure and can not be read by other third parties.

SH Shop’s own website also uses encryption with SSL protocol.

Delivery

Delivery time for your order is 1-5 business days.

SH Shop shipper lasts with the following: DAO – Direct, DAO – Packing Shop

The freight is calculated by weight.

You will be able to choose between sending the package “without redeployment” or “with redeployment”.

You will always receive a track and trace number so you can follow your package, from our warehouse and home to you.

Cancellation

A full return of 14 days will be given to goods purchased on the website unless otherwise agreed or indicated by your order.

The 14 day period starts on the day the order is delivered.

Any return costs are yours.

Request for cancellation must be notified to us no later than 14 after the delivery and be received within 14 days after we are informed of your use of the cancellation right.

Requests for the right of withdrawal must be sent to mail kontakt@stophetzen.nu. The notice must make clear your wish for the right of withdrawal.

Product status when returned

You are responsible for the deterioration of the value of the product due to handling other than what is necessary to determine the nature, characteristics and function of the item. This means that you must try the item in the same way as if you were shopping in a physical store.

If the product is tested in addition to what is described above, it is considered as used and of impaired value. This means that, in case of withdrawal of the purchase, you receive a small amount or none of the purchase amount returned. It is up to SH Shop to assess the condition of the product.

warranty

A 2 year warranty is granted on products in accordance with the Danish Procurement Act. The warranty applies to all errors in software, materials and fabrication.

Complaint concerning Errors and omissions must be notified to SH Shop in a timely manner after receipt of the goods.
Here, max. two months as reasonable time unless otherwise agreed.
We refund reasonable shipping costs.

The complaint waives for improper or unusual operation of the product.

SH Shop covers the return costs reasonably.

Upon return, the company is contacted:

SH Shop

Krimsvej 1 B, 2nd

2300 KBH S

TLF: +4560768646

Complaints are not received if these are sent on demand.

Customer & Privacy Policy

We do not resell personal information and do not disclose your personal information to others, they are only registered in our customer directory. You can delete your information at any time.

In order for you to enter into an agreement with SH Shop, we need the following information:

. Name

. Address

. Phone number

. Email address

We make the registration of your personal information for the purpose of delivering the item to you.

The personal data is registered with SH Shop and stored for up to five years after which the information is deleted.

When collecting personal information through our website, we ensure that it is always done by giving your explicit consent so that you are informed of exactly what information is collected and why.

The director and staff of SH Shop have access to the information that is registered about you.

The data manager of SH Shop is:

We store and transmit no customer information encrypted.

As registered with SH Shop, you are always entitled to object to the registration. You also have the right to understand what information is registered about you. You have these rights in accordance with the Personal Data Act and contact you in this connection to kontakt@stophetzen.nu.

cookies

At https://www.stophetzen.nu, cookies are used to optimize the website and its functionality, thus making the visit as easy as possible for you.

You can delete cookies from your computer at any time, depending on your browser.

Sign Stats

We use a log statistic at https://www.stophetzen.nu, which means that a statistics system collects information that can provide a statistic of how many visitors we have, where they come from and where on the website it was abandoned, etc.

The log statistics are only used for the purpose of optimizing SH Shop’s website.

Appeals

Complaints about products can be sent to:

Competition and Consumer Agency

Carl Jacobsens Vej 35

2500 Valby

www.forbrug.dk

For EU citizens outside the EU, complaints must be sent via the EU Commission Online Complaints Platform.

ec.europa.eu

In case of complaint, vo